Cột đồng trụ đá) cho Nhà thờ họ; Lan can đá (tường rào đá); Cuốn thư đá (Bình phong đá